Spray peony-type roses

London Eye
Madame Gulya
St. James Park
Yulduz

Yulduz